IV Otwarty Konkurs Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”

IMPREZA ORGANIZOWANA W RAMACH OBCHODÓW ROKU STANISŁAWA MONIUSZKI

 

REGULAMIN
IV OTWARTEGO KONKURSU TAŃCA FOLKOWEGO

„Folkowe Impresje”
pod hasłem „Nie taki Moniuszko straszny…”

 

„Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach,

jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych

i z nich mimo woli przelewam natchnienie

do wszystkich moich dzieł.

Stanisław Moniuszko”

 

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach
Swory, ul. Kościelna 5
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax: 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809
e-mail: swory@gokbp.pl

 

2. Cele:

• rozbudzenie zainteresowania tańcem, szczególnie folkowym;
• popularyzacja zorganizowanych form tanecznych;
• inspirowanie chęci podnoszenia poziomu artystycznego i doskonalenia umiejętności poprzez
wzbudzanie zdrowej rywalizacji;
• kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzbudzanie dumy z przynależności narodowej;
• prezentacja dorobku artystycznego tancerzy i zespołów;
• wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zjawisk amatorskiego ruchu tanecznego;
• kształtowanie postawy aktywnego uczestnika kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i taniec;
• prezentacja i propagowanie alternatywnego sposobu aktywności ruchowej oraz spędzania czasu
wolnego;
• wymiana doświadczeń między instruktorami;
• kultywowanie tradycji ludowych związanych z tańcem i muzyką;
• integracja środowisk tanecznych;
• propagowanie twórczości Stanisława Moniuszki.

 

3. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikami mogą być tancerze i zespoły, działające w amatorskim ruchu tanecznym przy instytucjach kultury i oświaty oraz niezrzeszeni. Wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:

• 6-10 lat (roczniki 2009 – 2013),
• 11-15 lat (roczniki 2004 – 2008),
• powyżej 15 lat (od rocznika 2003)

oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:
• solo lub duet,
• miniformacja (do 6 osób),
• formacja (powyżej 6 osób).

W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze. Udział w jednej z kategorii nie wyklucza uczestnika ze startu w pozostałych (np. udział w kategorii solo lub duet nie uniemożliwia danemu tancerzowi startu w kategoriach miniformacja czy formacja).

 

4. Dodatkowa prezentacja konkursowa – „Nie taki Moniuszko straszny…”
Z okazji ogłoszenia roku 2019 „Rokiem Stanisława Moniuszki” w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora, w IV edycji Konkursu Organizator zachęca do wzięcia udziału w dodatkowej prezentacji konkursowej – „Nie taki Moniuszko straszny…”. Kategoria ta będzie podlegała oddzielnej ocenie Komisji Artystycznej. W ramach prezentacji można przedstawić dowolny taniec do muzyki skomponowanej przez Stanisława Moniuszkę. Mogą to być tańce ludowe w formie tradycyjnych opracowań scenicznych, a także nowatorskie choreografie, dla których folklor stanowi jedynie inspirację. Czas trwania układu tanecznego nie może przekroczyć 6 min. Wymagane jest wypełnienie odrębnej karty zgłoszenia.

Obowiązuje podział na kategorie wiekowe:
• do 13 lat (roczniki do 2006),
• powyżej 13 lat (roczniki od 2005 i powyżej)

oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:
• solo lub duet,
• miniformacja (do 6 osób),
• formacja (powyżej 6 osób).
W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze.

 

5. Warunki uczestnictwa:
• dostarczenie na adres Organizatora poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do 06.05.2019 r. (osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową), co jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
IV Otwartego Konkursu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”, każda prezentacja powinna być zgłoszona na oddzielnej karcie z załączoną listą uczestników;

Gminny Ośrodek Kultury, Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach
Swory, ul. Kościelna 5
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809, e-mail: swory@gokbp.pl
• posiadanie przez wszystkich uczestników konkursu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek;
• uczestnicy prezentują 1 taniec folkowy (czerpiący z muzyki i tańca ludowego, inspirowany tradycją regionu lub narodu, lecz przedstawiony w uwspółcześnionej formie, wykorzystujący dowolne techniki taneczne) trwający nie więcej niż 6 minut;
• w konkursie nie mogą być prezentowane układy taneczne z poprzednich edycji;
• uczestnicy występują przy akompaniamencie na żywo lub nagraniu własnym, przywożąc ze sobą podkład muzyczny na nośniku pamięci USB z dołączonym odpowiednim opisem: imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu, nazwa instytucji delegującej, tytuł choreografii, czas nagrania.

 

6. Kryteria oceny:
Komisja Artystyczna wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, ze względu na liczbę występujących osób oraz prezentacji dodatkowej – „Nie taki Moniuszko straszny…”, biorąc pod uwagę:
• oryginalność pomysłu choreograficznego;
• rytmiczność i technikę tańca;
• dobór repertuaru (dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych tancerzy);
• dobór kostiumów do choreografii;
• ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt wydany przez Komisję Artystyczną jest ostateczny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń oraz innych zmian w regulaminie.

 

7. Przewidywane nagrody:
• regulaminowe: statuetki oraz nagrody finansowe lub rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach, a także prezentacji dodatkowej – „Nie taki Moniuszko straszny…”, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

 

8. Organizacja konkursu:
• konkurs odbędzie się 18 maja 2019 r. o godz. 11:30 w hali sportowej w Sworach,

adres: Szkoła Podstawowa w Sworach
ul. Szkolna 34 b

• rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem rozpoczną się od godz. 09:30 (podkład muzyczny należy dostarczyć do godz. 11:00);
• próba parkietu możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem;
• koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie;
• za rzeczy pozostawione w szatniach i miejscach ogólnie dostępnych Organizator nie odpowiada;
• Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający oraz opiekę medyczną;
• sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Artystyczną.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Agnieszki Bieńkowskiej pod nr tel. 516 200 803 lub p. Katarzyny Pawłowskiej pod nr tel. 516 200 809.WordPress Lightbox Plugin