Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; „dalej jako RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Gminne Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Prosta 31, telefon: (83) 888-92-55, e-mail: gokbp@gokbp.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
   inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, realizacji ustawowych zadań wynikających
   z Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej,
  4. W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą
   z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w zajęciach.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a ponadto ujawnione upoważnionym przez Administratora osobom, także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
WordPress Lightbox Plugin