Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1) Gminny Ośrodek Kultury, 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31, e-mail: gokbp@gokbp.pl jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 

2) W Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail iod@gokbp.pl;

 

3) Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej może przetwarzać Państwa dane w celach:
a) Umożliwienia realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białej Podlaskiej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej;
c) dostarczania do Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej; nowych zasobów materialnych, usług i praw;
d) obsługi procesów rekrutacji.

 

4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa.

 

6) Państwa dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, Państwa przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej, innych organów administracji państwowej i samorządowej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 

7) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

8) Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

9) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

10) Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na podstawie zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika imprezy
zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

1.  Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.. 9 ust. 2 lit a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:

 

•  Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury.

 

•  Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

 

•  Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Gminny Ośrodek Kultury, w publikacjach Gminnego Ośrodka Kultury, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

 

•  Gminny Ośrodek Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

•  Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Gminnego Ośrodka Kultury jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Administratorowi Danych Osobowych tj. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.

 

•  Gminny Ośrodek Kultury nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Uczestnikiem.

WordPress Lightbox Plugin