XIII Przygraniczny Konkurs „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich chętnych zajmujących się amatorsko tkactwem do udziału w konkursie. Celem konkursu jest popularyzacja tkactwa i wzornictwa swojego regionu.

 

 

Regulamin konkursu:

Konkurs Tkacki przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
• dzieci do 15 lat
• młodzież i dorośli

 

 

Kategorie prezentacji prac:

I. Perebory ( tradycyjnie wykonany wzór zastosowany w strojach ludowych lub współcześnie)
II. Gobeliny i kilimy
III Tkaniny wielonicielnicowe

IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna:

(m.in. chodniki, krajki, zapaski )

• Uczestnik przygotowuje jedną dużą pracę konkursową (około 1 m2 i większe) lub dwie mniejsze prace wykonane w ciągu ostatniego roku z jednej wybranej przez siebie kategorii
• Na zgłoszeniu uczestnik obowiązkowo zaznacza wybraną kategorię
• Każdy uczestnik konkursu przekazuje dodatkową pracę na rzecz Pracowni Tkackiej (np. serwetka, bieżnik)
• Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przesyłką prac oraz kosztów podróży
• Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
• Prace konkursowe będą do dyspozycji organizatora do końca wystawy pokonkursowej (1 października 2022r)
• Odbiór prac w dniu rozstrzygnięcia konkursu , prace nie odebrane będą odsyłane na koszt właściciela.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu, dołączenie do pracy metryczki zawierającej dane uczestnika konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

 

 

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową w tym roku należy nadsyłać do 26.08.2022r. na adres: Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj Hrud 121 21-500 Biała Podlaska

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 1.10.2022r. o godzinie 15:00 w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa:
• autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody
•najciekawsze prace mogą zostać zakupione do pracowni

 

organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
e-mail: gokbp@gokbp.pl

 

kontakt:
Agnieszka Demidowicz tel. 516 200 804
e-mail: hrud@gokbp.plWordPress Lightbox Plugin