IV Konkurs Krasomówczy „Wigilijne opowieści – zapomniane historie”

Celem konkursu jest:
Rozbudzenie zamiłowania do pięknego mówienia, szacunku do kultury obyczajów i gwary „po naszemu”. Przypomnienie historii lokalnych społeczeństw poprzez ciekawe formy opowiadań, wspomnień związanych z okresem bożonarodzeniowym, jego tradycjami i przeżyciami duchowymi oraz atmosferą towarzyszącą w danym czasie.

 

Konkurs ma charakter otwarty – mogą brać w nim udział wszyscy chętni, oceniani w trzech kategoriach wiekowych.

 

Zasady prezentacji:

 • Uczestnicy zaprezentować się mogą poprzez nagranie prezentacji video na płycie CD
  lub DVD (może być telefonem) i wysłanie jej na adres Organizatora wraz z wypełnioną
  kartą zgłoszeniową.
  1) dzieci w wieku 7 – 12 lat do 3 minut
  2) młodzież w wieku 13 – 18 lat do 5 minut
  3) dorośli do 5 minut
 • Minimum tolerancji czasowej do 30 sekund

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 04.12.2020 na adres:
Pracownia Obrzędowości i Gwary
Dokudów I 37a
21- 500 Biała Podlaska
lub e-mail: dokudow@gokbp.pl

 

Przystępując do konkursu uczestnik dostarcza jeden egzemplarz
prezentowanego tekstu w formie nagrania filmowego. Nie podlega on zwrotowi,
a treść może być wykorzystana w późniejszym czasie przez zespół
Śpiewaczo – Obrzędowy „Lewkowianie” z Dokudowa.

 

Jury ocenia pracę według kryteriów:

 • zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
 • konstrukcję wypowiedzi,
 • ogólną prezentację tematu,
 • sugestywność wypowiedzi,
 • bogactwo języka i jego barwność,
 • dostosowanie tekstu do wieku występującego,
 • kontakt ze słuchaczami.

 

Pamiętajmy, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski! Wypowiedzi powinny być
spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną lub gwarą.

 • Za każde z wymienionych kryteriów członkowie jury mogą przyznać punkty w skali
  od 0 do 10 korzystając z przygotowanych przez organizatora formularzy ocen.
 • Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków jury podzielona przez ich liczbę
  daje właściwą ocenę poszczególnych uczestników.
 • Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się 1 punkt od średniej ilości punktów.
 • W przypadku równej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego jury.
 • Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc uzasadniając swoją decyzję.
 • Jury może przyznać również wyróżnienia.

 

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w przeciągu miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu o czym poinformujemy wszystkich uczestników .

 

Organizator konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Podlaskiej
ul. Prosta 31
Pracownia Obrzędowości i Gwary w Dokudowie
Dokudów I /37a
21-500 Biała Podlaska

 

Kontakt:
Anna Bandzerewicz
tel. 516200807
e-mail: dokudow@gokbp.plWordPress Lightbox Plugin