Gminny konkursu plastyczny ,,Mój bohater strażak”

Regulamin konkursu:

• Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
• Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Biała Podlaska (gminy wiejskiej)
• Technika wykonania prac – formy plastyczne płaskie, preferowane techniki plastyczne to: rysunek i malarstwo (kredki, farby plakatowe, akwarele,
farby olejne, pastele sucha i olejna) a także kolaż.
• Praca powinna przedstawiać w sposób plastyczny działalność straży pożarnych w tym działania ratowniczo-gaśnicze, działania związane np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkie inne wydarzenia czy działania (zawody strażackie, koncerty orkiestry itp.)
• Termin nadsyłania prac: do 12.05.2023 roku.
• Rozstrzygnięcie konkursu: 21.05.2023 roku
• Osoba do kontaktu Agnieszka Demidowicz tel.516 200 804

 

 

Przedmiot i cele konkursu :
• zachęcanie do działalności twórczej
• rozwijanie kreatywności
• zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością straży pożarnych
• edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii
• propagowaniem pozytywnych postaw społecznych

 

 

Kryteria oceny prac :
oryginalność, samodzielność wykonania, kreatywność, estetyka pracy, zgodność pracy z tematem konkursu.

 

Warunki udziału
• Akceptacja Regulaminu Konkursu.
• Praca konkursowa powinna być dostarczona do 12.05.2023r. Prace nadesłane po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę
• Pracę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, (prace są również zbierane w Klubach Kultury GOK w Białej Podlaskiej).
• Przesłana do organizatora praca konkursowa musi zawierać:
– zgodę na uczestnictwo i telefon do opiekuna (rodzic, nauczyciel)
– dołączenie do pracy karty zgłoszenia zawierającej dane uczestnika konkursu: (Imię i nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna).
• Nadesłane prace nie będą zwracane Autorom i pozostają własnością Organizatora.

 

 

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród:
• Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową
powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
• Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna

 

Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach:
• Grupa przedszkolna
• Dzieci z klas 1-3
• Dzieci z klas 4-6
• młodzież z klas 7-8

 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
• Laureaci konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Postanowienia końcowe
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku. Przesłanie karty zgłoszenia, w przypadku osób niepełnoletnich dołączenie zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

PLIKI DO POBRANIA:
Zgoda na przetwarzanie danych (*.doc 30KB)
Regulamin z kartą zgłoszenia (*.doc 30KB)WordPress Lightbox Plugin