II Otwarty Konkurs Tańca Folkowego "Folkowe Impresje"

REGULAMIN
II OTWARTEGO KONKURSU TAŃCA FOLKOWEGO

„Folkowe Impresje”

 


1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach
Swory, ul. Kościelna 5
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax: 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809
e-mail: klubswory-gok@o2.pl

2. Cele:

• rozbudzenie zainteresowania tańcem, szczególnie folkowym;
• popularyzacja zorganizowanych form tanecznych;
• inspirowanie chęci podnoszenia poziomu artystycznego i doskonalenia umiejętności poprzez
wzbudzanie zdrowej rywalizacji;
• prezentacja dorobku artystycznego tancerzy i zespołów;
• wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zjawisk amatorskiego ruchu tanecznego;
• kształtowanie postawy aktywnego uczestnika kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i taniec;
• prezentacja i propagowanie alternatywnego sposobu aktywności ruchowej oraz spędzania czasu
wolnego;
• wymiana doświadczeń między instruktorami;
• kultywowanie tradycji ludowych związanych z tańcem i muzyką;
• integracja środowisk tanecznych.

3. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikami mogą być tancerze i zespoły, działający w amatorskim ruchu tanecznym przy instytucjach kultury i oświaty oraz niezrzeszeni. Wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:
• 6-10 lat (roczniki 2007 - 2011),
• 11-15 lat (roczniki 2002 - 2006),
• powyżej 15 lat (od rocznika 2001)
oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:
• solo lub duet,
• miniformacja (do 6 osób),
• formacja (powyżej 6 osób).
W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze. Udział w jednej z kategorii nie wyklucza uczestnika ze startu w pozostałych (np. udział w kategorii solo lub duet nie uniemożliwia danemu tancerzowi startu w kategoriach miniformacja czy formacja).


4. Dodatkowa prezentacja konkursowa – „Tańce podlaskie”


W II edycji Konkursu Organizator zachęca do wzięcia udziału w dodatkowej prezentacji konkursowej – „Tańce podlaskie”, która będzie podlegała oddzielnej ocenie Komisji Artystycznej. W ramach tej prezentacji tańce podlaskie można przedstawić zarówno w formie tradycyjnych opracowań scenicznych, jak i w choreografiach opartych na dowolnych technikach tanecznych, dla których folklor Podlasia stanowi jedynie inspirację. Czas trwania układu tanecznego nie może przekroczyć 10 min. Wymagane jest wypełnienie odrębnej karty zgłoszenia.
Obowiązuje podział na kategorie wiekowe:
• do 13 lat (roczniki do 2004),
• powyżej 13 lat (roczniki od 2003 i powyżej)
oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:
• solo lub duet,
• miniformacja (do 6 osób),
• formacja (powyżej 6 osób).
W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze.


5. Warunki uczestnictwa:


• dostarczenie na adres Organizatora poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do 08.05.2017 r. (osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową), co jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
II Otwartego Konkursu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”, każda prezentacja powinna być zgłoszona na oddzielnej karcie z załączoną listą uczestników;
Gminny Ośrodek Kultury, Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach
Swory, ul. Kościelna 5
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809, e-mail: klubswory-gok@o2.pl
• posiadanie przez wszystkich uczestników konkursu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek;
• uczestnicy prezentują 1 taniec folkowy (czerpiący z muzyki i tańca ludowego, inspirowany tradycją regionu lub narodu, lecz przedstawiony w uwspółcześnionej formie, wykorzystujący dowolne techniki taneczne) trwający nie więcej niż 10 minut;
• w konkursie nie mogą być prezentowane układy taneczne z poprzedniej edycji;
• uczestnicy występują przy akompaniamencie na żywo lub nagraniu własnym, przywożąc ze sobą podkład muzyczny na dobrej jakości płycie CD lub nośniku pamięci USB z dołączonym odpowiednim opisem: imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu, nazwa instytucji delegującej, tytuł choreografii, czas nagrania. Nagrania na kasetach magnetofonowych nie będą przyjmowane!


6. Kryteria oceny:


Komisja Artystyczna wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, ze względu na liczbę występujących osób oraz prezentacji dodatkowej – „Tańce podlaskie”, biorąc pod uwagę:
• oryginalność pomysłu choreograficznego;
• rytmiczność i technikę tańca;
• dobór repertuaru (dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych tancerzy);
• dobór kostiumów do choreografii;
• ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt wydany przez Komisję Artystyczną jest ostateczny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń oraz innych zmian w regulaminie.


7. Przewidywane nagrody:


• regulaminowe: statuetki oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach, a także prezentacji dodatkowej - „Tańce podlaskie”, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu;
• publiczności.


8. Organizacja konkursu:


• konkurs odbędzie się 20 maja 2017 r. o godz. 15:00 w hali sportowej w Sworach,
adres: Publiczne Gimnazjum w Sworach ul. Szkolna 34 b

• rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem rozpoczną się od godz. 13:30 (podkład muzyczny należy dostarczyć do godz. 14:30);
• próba parkietu możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem;
• koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie;
• za rzeczy pozostawione w szatniach i miejscach ogólnie dostępnych Organizator nie odpowiada;
• Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający oraz opiekę medyczną;
• sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Artystyczną.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Agnieszki Bieńkowskiej pod nr tel. 516 200 803 lub p. Katarzyny Pawłowskiej pod nr tel. 516 200 809.


Karta zgłoszenia


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •