III OTWARTY KONKURS TAŃCA FOLKOWEGO "FOLKOWE IMPRESJE"

IMPREZA ORGANIZOWANA W RAMACH OBCHODÓW ROKU NIEPODLEGŁOŚCI
W POWIECIE BIALSKIM I GMINIE BIAŁA PODLASKA


REGULAMIN
III OTWARTEGO KONKURSU TAŃCA FOLKOWEGO

„Folkowe Impresje”
pod hasłem „Poloneza czas zacząć”

„Poloneza czas zacząć. – Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.”
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach
Swory, ul. Kościelna 5
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax: 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809
e-mail: klubswory-gok@o2.pl

2. Cele:

• rozbudzenie zainteresowania tańcem, szczególnie folkowym;
• popularyzacja zorganizowanych form tanecznych;
• inspirowanie chęci podnoszenia poziomu artystycznego i doskonalenia umiejętności poprzez
wzbudzanie zdrowej rywalizacji;
• kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzbudzanie dumy z przynależności narodowej;
• prezentacja dorobku artystycznego tancerzy i zespołów;
• wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zjawisk amatorskiego ruchu tanecznego;
• kształtowanie postawy aktywnego uczestnika kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i taniec;
• prezentacja i propagowanie alternatywnego sposobu aktywności ruchowej oraz spędzania czasu
wolnego;
• wymiana doświadczeń między instruktorami;
• kultywowanie tradycji ludowych związanych z tańcem i muzyką;
• integracja środowisk tanecznych.
3. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikami mogą być tancerze i zespoły, działający w amatorskim ruchu tanecznym przy instytucjach kultury i oświaty oraz niezrzeszeni. Wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:
• 6-10 lat (roczniki 2008 - 2012),
• 11-15 lat (roczniki 2003 - 2007),
• powyżej 15 lat (od rocznika 2002)
oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:
• solo lub duet,
• miniformacja (do 6 osób),
• formacja (powyżej 6 osób).
W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze. Udział w jednej z kategorii nie wyklucza uczestnika ze startu w pozostałych (np. udział w kategorii solo lub duet nie uniemożliwia danemu tancerzowi startu w kategoriach miniformacja czy formacja).
4. Dodatkowa prezentacja konkursowa – „Poloneza czas zacząć”
Z okazji ogłoszenia w Powiecie Bialskim roku 2018 Rokiem Niepodległości, w III edycji Konkursu Organizator zachęca do wzięcia udziału w dodatkowej prezentacji konkursowej – „Poloneza czas zacząć”. Kategoria ta będzie podlegała oddzielnej ocenie Komisji Artystycznej. W ramach prezentacji można przedstawić zarówno taniec narodowy - polonez, jak również tańce chodzone w formie tradycyjnych opracowań scenicznych, a także nowatorskich choreografiach, dla których folklor stanowi jedynie inspirację. Czas trwania układu tanecznego nie może przekroczyć 6 min. Wymagane jest wypełnienie odrębnej karty zgłoszenia.
Obowiązuje podział na kategorie wiekowe:
• do 13 lat (roczniki do 2005),
• powyżej 13 lat (roczniki od 2004 i powyżej)
oraz podział ze względu na liczbę tancerzy:
• solo lub duet,
• miniformacja (do 6 osób),
• formacja (powyżej 6 osób).
W przypadku miniformacji i formacji przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. W przypadku duetów o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze.
5. Warunki uczestnictwa:
• dostarczenie na adres Organizatora poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do 07.05.2018 r. (osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową), co jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
III Otwartego Konkursu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”, każda prezentacja powinna być zgłoszona na oddzielnej karcie z załączoną listą uczestników;
Gminny Ośrodek Kultury, Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach
Swory, ul. Kościelna 5
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 803 lub 516 200 809, e-mail: klubswory-gok@o2.pl
• posiadanie przez wszystkich uczestników konkursu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek;
• uczestnicy prezentują 1 taniec folkowy (czerpiący z muzyki i tańca ludowego, inspirowany tradycją regionu lub narodu, lecz przedstawiony w uwspółcześnionej formie, wykorzystujący dowolne techniki taneczne) trwający nie więcej niż 10 minut;
• w konkursie nie mogą być prezentowane układy taneczne z poprzednich edycji;
• uczestnicy występują przy akompaniamencie na żywo lub nagraniu własnym, przywożąc ze sobą podkład muzyczny na nośniku pamięci USB z dołączonym odpowiednim opisem: imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu, nazwa instytucji delegującej, tytuł choreografii, czas nagrania.
6. Kryteria oceny:
Komisja Artystyczna wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, ze względu na liczbę występujących osób oraz prezentacji dodatkowej – „Poloneza czas zacząć”, biorąc pod uwagę:
• oryginalność pomysłu choreograficznego;
• rytmiczność i technikę tańca;
• dobór repertuaru (dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych tancerzy);
• dobór kostiumów do choreografii;
• ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt wydany przez Komisję Artystyczną jest ostateczny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń oraz innych zmian w regulaminie.
7. Przewidywane nagrody:
• regulaminowe: statuetki oraz nagrody finansowe za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach, a także prezentacji dodatkowej - „Poloneza czas zacząć”, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

8. Organizacja konkursu:
• konkurs odbędzie się 20 maja 2018 r. o godz. 11:30 w hali sportowej w Sworach,
adres: Publiczne Gimnazjum w Sworach
ul. Szkolna 34 b

• rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem rozpoczną się od godz. 09:30 (podkład muzyczny należy dostarczyć do godz. 11:00);
• próba parkietu możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem;
• koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie;
• za rzeczy pozostawione w szatniach i miejscach ogólnie dostępnych Organizator nie odpowiada;
• Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający oraz opiekę medyczną;
• sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Artystyczną.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Agnieszki Bieńkowskiej pod nr tel. 516 200 803 lub p. Katarzyny Pawłowskiej pod nr tel. 516 200 809.

 


Regulamin i karta zgłoszenia


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •