Regulamin Konkursu Gminnego "Tradycyjna Palma Wielkanocna"

 

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO
„TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu.
2. Termin nadsyłania prac: 24 marca 2017 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu: 01 kwietnia 2017 roku.
4. Konkurs odbywa się w dniu 01 kwietnia 2017 roku na terenie Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu.
5. Osoba do kontaktu – Małgorzata Hanas - Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu tel. 516 200 808.


§ 2
Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych ( kwiaty i zioła suszone, kwiaty i ozdoby wykonane z papieru, bibuły, krepiny oraz rośliny żywe).
2. Cele konkursu:
• popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,
• pogłębianie więzi z regionem Południowego Podlasia,
• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia,
• rozwijanie kreatywności,
• pogłębianie umiejętności plastycznych w dziedzinie papieroplastyki,
• pobudzanie aktywności twórczej
• dokumentowanie wzornictwa palm tradycyjnych na terenie Gminy Biała Podlaska.


§ 3
Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych i twórców nieprofesjonalnych z terenu Gminy Biała Podlaska.

§ 4
Warunki udziału
1 Akceptacja Regulaminu Konkursu.
2 Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnej z Regulaminem.
3 Dołączenie do pracy metryczki zawierającej dane uczestnika konkursu:
• Imię i nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu
• W przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna
• Opis wykorzystanych materiałów do wykonania palmy
4 Dostarczenie palmy w terminie do 24.03. 2017 r. do godz. 15.00 do Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu lub siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31.


§ 5
Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród
1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem (wszelkie elementy z tworzyw sztucznych np. kwiaty sztuczne, ozdoby plastikowe ). Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 01.04.2017r. podczas rozstrzygnięcia konkursu w Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu.
2. Prace ocenione zostaną w 3 kategoriach: dzieci do 10 lat, dzieci powyżej 10 lat i młodzież gimnazjalna, młodzież szkół średnich i dorośli.
3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
4. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III).
5. Przy wyborze palm Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
• estetyka wykonania
• walory artystyczne pracy
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe oraz możliwość reprezentowania Gminy Biała Podlaska ma Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnej w Sosnówce w dniu 02 kwietnia 2017 roku.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6
Ogłoszenie wyników
1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 01 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00 w Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu. Laureaci konkursu nieobecni w dniu rozstrzygnięcia konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.
2. Laureaci odbierają nagrody osobiście oraz dokonują potwierdzenia odbioru nagrody.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.
2. Prace będzie można odebrać w terminie od 01 kwietnia 2017 roku do 7 kwietnia 2017 roku w godzinach pracy Pracowni.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.
 


Metryczka uczestnika i oświadczenie rodzica


Aby być informowanym na bieżąco o nowych wydarzeniach w serwisie zapisz się do newslettera:  
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •